วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
ซื้อป้ายจราจรให้รถในวงเวียนไปก่อน ขนาด ๘๐x๕๐ ซม. จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง