วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย (รหัสทรัพย์สิน ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอ่างทองไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตชุมชน ๒๒ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
งานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน-ไชโย ที่ กม.๕๘+๔๗๙ จำนวน ๑ จุด)
11  มิ.ย. 2567
งานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน-ไชโย ที่ กม.๕๔+๔๔๕ จำนวน ๑ จุด
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)