เคาะประตูบ้าน : About Us
 
หัวข้อข่าว
โหลดข่าว
 

ประกาศ เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำภายในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  เทศบาลเมืองอ่างทอง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  (ครั้งที่  ๓) อ่านต่อ..
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวน ผู้ค้างานประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสฯ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทอง (อ่านต่อ..1,อ่านต่อ..2,อ่านต่อ..3) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  (ครั้งที่  ๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดส่วนพื้นที่ของสวนสุขภาพ และสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส  เทศบาลเมืองอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ครั้งที่ ๒) อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำร้องขอต่อสัญญาเช่าล็อคตลาดเทศบาล ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ  ถนนหลังศูนย์วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส จำนวน ๑ อัตรา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเทศบาลเมืองอ่างทอง  จำนวน  ๕,๐๐๐  ชุด   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบ้านรัตตัญญู (บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และเยาวชน)  ตำบลบ้านแห  รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง ๑.๘๐  เมตร  พร้อมผนังกันดิน ยาว  ๒๖๕  เมตร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด  วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดต้นสน งวดงานที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย)  อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อ่านต่อ..
ประกาศ ส.ด.๓๙ อ่านต่อ..
ประกาศ ส.ด. ๓๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๓ ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน  (เจาะเสาเข็ม) จำนวน  ๑  หลัง  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส  ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ  เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร  ขนาด  ๑๒  ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล ฯ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการ  ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดประจำ
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดประจำ
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานห้องสมุด ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร  ขนาด ๑๒ ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี.   จำนวน  ๑  คัน
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

อ่านต่อ..
ประการศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสระว่ายน้ำของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดส่วนพื้นที่ ของสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
และอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบริการประชาชนด้านศูนย์บริการร่วม (SERVICE LINK) เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคาร และทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม
สวนสาธารณะ และกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุก เก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์แปรรูปสุกรเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการทอดตลาด อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี. ขับเคลื่อน  ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  ๑  คัน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่ีวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่และลงหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร บริเวณรอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นห้องประถมสาธิต  โรงเรียนเทศบาล  1  วัดต้นสน   ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง VIP  (๒ ชั้น  ชนิด ๘ ล้อ ) จำนวน  ๕  คัน  พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง   เพื่อใช้ในโครงการอบรม  สัมมนา  ผู้นำ กรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
ประกาศเรื่องกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  ๑๔  รายการ อ่านต่อ..
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง   จำนวน  ๑  ห้อง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประจำปี 2556
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๒  รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองอ่างทอง
จำนวน  ๑๐  รายการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบลบางแก้ว   อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบดถนน) โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศยกเลิกการประมูลขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศยกเลิกการประมูลขายครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  จำนวน  ๕  รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำและเครื่องปั้มน้ำ โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน   ๑๓  รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)  จำนวน  ๑  หลัง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชกา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  ๑  ห้อง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)  จำนวน  ๑  หลัง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคารและทรัพย์สินของทางราชการ บริเวณพื้นที่ทั้งหมดของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง ๓) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10)  จำนวน  1  หลัง  ประจำปีงบประมาณ 2556 อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ   ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้า่งเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเทียบเคียงกับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๘ (นักบริหารการศึกษา ๘) อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานคลัง ๘) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 (นักบริหารงานคลัง 8) อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 8 (นักบริหารการศึกษา 8) อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างแท่นคอนกรีตแบริเออร์ ขนาดความยาว 2 ม. สูง 1.20 ม.
จำนวน 1,500 แท่ง ต.ตลาดหลวง, ต.ศาลาแดงและ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
ศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง๒) และ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง๓)
อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง๒) และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง๓) อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์แปรรูปสุกรเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ,รถบรรทุก) โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง อ่านต่อ..

สอบราคาจัดซื้อเตาเผาเซรามิคไฟฟ้า จำนวน ๑ เตา  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแำหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประมูลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อวัดุการศึกษาเด็กเล็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอย อ่านต่อ..
กำหนดวนเวลาและสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อ่านต่อ..
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อ่านต่อ..
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน อ่านต่อ..
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อ่านต่อ..
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ..
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล อ่านต่อ..
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล อ่านต่อ..
สมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล อ่านต่อ..
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกาย อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติภารกิจเก็บขนขยะมูลฝอย อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดถนน อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม อ่านต่อ..
ประกาศจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาลสาม วัดชัยมงคล อ่านต่อ..
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น โรงเรียนเทศบาลสาม วัดชัยมงคล อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมเวทีภายในอาคารอเนกประสงค์ดรงเรียนเทสบาล1 วัดต้นสน อ่านต่อ..
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า และสถารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล.ภายในโรงเรียนเทบาล๑ วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ( เครื่องเสียงประกอบวงดนตรี ) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่านต่อ..
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ..
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเสพติดและผลต่อร่างกาย ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำและพื้นที่บนสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ( Reading Comprehension)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย(เครื่องมอญ) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
แผนพัฒนา 3 ปี (2554-2556) เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558)เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกา่ศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำที่ 2
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดถนนทางเท้าและสถานที่สาธารณประโยชน์ อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (เครื่องดนตรีไทย และดนตรีสากล) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักพร้อมวัสดุครุภัณฑ์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายข้อความสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การผลิตเห็ดพร้อมจัดหาครุภัณฑ์และจัดหาวัสดุผลิตเห็ด
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (จากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง)
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยเป๊ปซี่ ชุมชนบ้านรอ
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนบ้านรอ ซอย 4
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะเห็ดร้อน /ต่อเชื้อ /บ่มก้อน /ผสมก้อนเห็ด เปิดดอก รวม 5 โรง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ประกาศ เทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552
อ่านต่อ..
การเผยแพร่งานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนางศิริรัตน์ ปลูกรักษ์   โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์  (ศรีราษฎร์อุปกฤติ) สังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่งานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสืออ่านเพิ่มเติมนิทานพื้นบ้าน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินงาน “โครงบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน   ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
การเผยแพร่งานวิชาการเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชางานเซรามิค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางดวงใจ ปันธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ผลงานเผยแพร่วิชาการ ชุดการสอนวิชาเซรามิคชุดที่ 3 เรื่องกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สาระเพิ่มเติม) โดย นางดวงใจ ปันธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.อ่างทอง
อ่านต่อ..
เอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์(เทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 2553)
อ่านต่อ..
รายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อ่านต่อ..
การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ.2550-2552) ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำและพื้นที่บนสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมห้องปฏิบัติการวิชาการ, ห้องสุขา และห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านอ่างทองธานี
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมงคลนิเวศน์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคันหินและทางเท้า ถนนเทศบาล 10
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันหินและทางเท้า ถนนเทศบาล 4 (หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง)
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชุมชนไลออนส์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รางวีพร้อมบ่อพักท่อ คสล. ซอยข้างร้านพัฒนาภัณฑ์
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อหนังสืออ่านเพื่อใช้ในอุทยานการเรียนรู้
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน   ดูแลรักษาต้นไม้  สวนหย่อม  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า  และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ  ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง   และโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารเรียน
อ่านต่อ..
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา งานก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้(Angthong Knowledge Park)  โครงการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม
อ่านต่อ..
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศวิทยุสื่อสารเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วม  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อดินถมป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง   และโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park) โครงการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม
อ่านต่อ..
เลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์รวบรวม จำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างร้านค้าชุมชน ณ บริเวณถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างไฟสนามและไฟบนเวทีการแสดงศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่ ร.ร.ท.3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน   ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่เทศบัญญัติฯงบประมาณพ.ศ.2552
อ่านต่อ..
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล  1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล  3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ..
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)    ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกาศเพิ่มเติมงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)
อ่านต่อ..
แผนดำเนินงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำีงบประมาณ 2552 และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2551
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้าง  ปรับปรุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน   2 ห้อง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน   ดูแลรักษาต้นไม้  สวนหย่อม  สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า  และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ  ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
อ่านต่อ..
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่านต่อ..
งานเผยแพร่ทางวิชาการนวัตกรรมประเภทสื่อการสอน (Invention) สำหรับครูผู้สอนวิชาคหกรรม
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงแปรรูปโคกระบือ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติการสอนเฉพาะวิชาตามโครงการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสต ฯ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลสระว่ายน้ำของสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..