วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อฝังกลบขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียนตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง