วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 42 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง