วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๘๖๘ และหมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๕๕ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างงานปรับปรุงทาสีรั้วสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จากเอกชน ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง