วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง