วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพร้อมติดตั้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง