วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง