วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นชุดรวมของโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๐ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อสื่อ วััสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง