วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุที่เป็นจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง