เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอ่างทองฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมันหมาและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชนในชุมชน ด้าน นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งทำหมันหมาและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง

2019-06-06
2019-06-05
2019-06-04
2019-05-17
2017-05-09
2017-04-13
2017-04-05
2017-04-02
2017-03-19